เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงาร่วมวิเคราะห์การเมืองขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย สู่ MOU ยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข


นายไมตรี จงไกรจักร์ ได้ประสานงานการประชุมเครือข่ายชุมชน จ.พังงา เพื่อวิเคราะห์สถานการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา เชิงนโยบายกับรัฐบาล โดยที่ประชุมได้วิเคราะห์ถึงรัฐบาลว่าถ้าไม่มีเสถียรภาพ จะทำให้ทุกพรรคการเมืองจะฟังเสียงประชาชนมากขึ้น  ถ้าหากขบวนเครือข่ายขับเคลื่อน ก็จะมีโอกาสสร้างช่องทาง ในการสร้างกลไกการแก้ปัญหาในระดับกระทรวงได้ 

โดยในที่ประชุมได้สรุปผลการเคลื่อนไหวของเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (PMOVE) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อยื่นข้อเสนอ 9 เรื่องต่อนายกรัฐมนตรีให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย แต่ผลของการยื่นหนังสือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มารับเรื่องแทนและรับปากจะเสนอแต่งตั้งกลไกการแก้ปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายเป็นประธาน และเปิดประชุมภายใน 30 วัน

ต่อเนื่องจากการติดตามยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล PMOVE ได้นัดเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 ก.ค.2562 นี้อีกครั้ง โดยเครือข่ายจังหวัดพังงาได้ร่วมกันอภิปรายประเด็นข้อเสนอกับรัฐมนตรีฯด้วย

เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา  ได้รับการสนับสนุนให้สร้างพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกันในระดับตำบลทั้ง 51 ตำบลของจังหวัด  ด้วยบริบทที่แตกต่างกันตามความถนัดของแต่ละพื้นที่ เช่น

1. การสนับสนุน ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นฐานในการแก้ปัญหาชุมชน และพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 45 ตำบล โดยทุกตำบลมีการจัดทำแผนพัฒนาโดยประชาชน

2.  การส่งเสริมชุมชนจัดระบบสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ 51 ตำบลมีกองทุน โดยมีสมาชิกรวมกว่า 3 หมื่นคน ทั้งจังหวัด

3.  การสร้างระบบพลเมืองจิตอาสา เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนงาน เพราะมีงบประมาณ มีงาน แต่หากไม่มีคนทำก็จะไม่สามารถเคลื่อนได้

4.  การขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย  ซึ่งจะขับเคลื่อนใน ปี 2563 จำนวน 11 ตำบล

(4.1) โดยการสำรวจข้อมูลผลกระทบของชุมชนจากกฎหมายและนโยบาย  และยกระดับชุมชนบางติบ ตำบลบางวัน เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยจะใช้โครงการบ้านมั่นคงชนบทที่สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อง์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นเครื่องมือในการรวมคน และได้คัดเลือกพื้นที่ชุมชนบางติบเสนอขอรับทุนศึกษาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ จากโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรด้วย  โดยขอให้ทำโครงการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ก.ค.2562  และทีมที่ปรึกษาได้ช่วยกันพัฒนาโครงการต่อไป ส่วนพื้นที่อีก 10 ตำบล หลังจากได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลแล้วเสร็จ ทีมที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนไทจะแบ่งทีมลงพื้นที่ไปสนับสนุนความรู้ ในการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงต่อไปด้วย

(4.2)  นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีกรรมการระดับจังหวัด รับรองแผนแล้ว มาขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมในพื้นที่

5.  เรื่องการจัดการภัยพิบัติ ทีมทำงานและที่ปรึกษาจะลงพื้นที่ปรับปรุงแผนรับมือภัยพิบัติระดับตำบลและเสนอผังเมืองชุมชน เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

จากการประชุมร่วมกัน ที่ประชุมได้มอบหมายให้เครือข่ายอำเภอ จัดประชุมทำแผนหนุนเสริมพื้นที่ ตำบลเพื่อให้ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหา และกำหนดแผนการจัดสมัชชาพังงาแห่งความสุขประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด และชวนท้องถิ่น อย่างน้อย 39 ตำบล มาทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุข  โดยจะเชิญ ผู้บริหารระดับนโยบายมาเป็นสักขีพยานด้วย เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น  เพื่อจะได้เป็นสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยเกิดผล ดังนี้

  1. ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสิทธิชุมชนในด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยและด้านอื่น ๆ ร่วมกัน และได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย
  2. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกัน โดยให้ชุมชนบางติบ ตำบลบางวัน เป็นชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน
  3. ได้ร่วมกันออกแบบและวางแผนการขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุขประจำปี 2562 เพื่อสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป