ชาวเลเกาะลันตาประชุมกับสภาความมั่นคง กรณีปัญหาที่ยังค้างคา

2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา ประมงอำเภอเกาะลันตา เกษตรอำเภอเกาะลันตา ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน #มูลนิธิชุมชนไท ผู้ใหญ่บ้าน ชาวเลเกาะลันตา ประชุมพิจารณาทบทวนแผนการส่งเสริมการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

โดยการประชุมเป็นการประชุม สืบเนื่องด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการพิจารณาทบทวนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ.2561-2564 ขึ้น วันนี้จึงได้จัดประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการอยู่รวมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งที่ประชุมมีการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเลที่สืบทอดกันมานานกว่า 150 ปี จนถึงปัจจุบัน เช่น 

กรณีการประกอบอาชีพประมงโดยชาวเลใช้เครื่องมือประมงแบบดั้งเดิม ตามที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวเลและอุทยานแล้วนั้น ที่ประชุม โดยสภาความมั่นคงจะรายงานนายกรัฐมนตรีและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างชาวเลและเอกชนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ที่ประชุม โดยสภาความมั่นคงประสานข้อมูลและความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อดำเนินการต่อไป

กรณีการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ ที่ประชุม โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติจะประสานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและจะร่วมสนับสนุนในการนำเสนอกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อไป