ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล

25 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย การติดตามการแก้ไขปัญหาประชาชนกรณีเร่งด่วน จำนวน 301 คน และการติดตามเร่งรัดการให้สัญชาติกับคนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นผู้สูงอายุ

ผลการประชุม
1. คณะกรรมการ เป็นการประชุมหารือข้อติดขัดในการแก้ปัญหากลุ่มต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบายร่วมกัน โดยกลุ่ม 301 รายนี้ ได้บัตรแล้ว 47 คน เหลืออีก 254 คน ยังไม่ได้บัตร ปชช.  โดยจะให้มีการทำเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป ซึ่งในจำนวนนี้ มี 150 คน ที่ยังมีปัญหาในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาที่แตกต่างกันไป โดยที่ประชุมจึงมีความเห็นให้มีการตั้งคณะทำงาน ชุดอนุกรรมการฯชุดนี้ เพื่อพิจารณาบุคคลทั้ง 150 คน เป็นราย ๆ ไป เช่น คนที่ยื่นคำขอนานแล้วแต่ยังเอกสารยังตกค้างอยู่สำนักทะเบียนอำเภอ /จังหวัด/กรมการปกครอง , คนที่กลุ่มถูกจำหน่ายรายการทางทะเบียน , คนที่ขึ้นเบียนผิดกลุ่ม , คนที่บุตรรอเพิ่มชื่อ ตามพ่อแม่ ที่ได้สัญชาติไทยแล้ว , คนที่รอบันทึกรายการทางทะเบียน , คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล รอเพิ่มชื่อ , คนที่เป็นมุสลิมมะริดที่ยังไม่สามารถเพิ่มชื่อตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 ได้ เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น สำนักทะเบียนไม่รับคำร้อง หรือรับคำร้องแล้วแต่มีความล่าช้า ยังไม่ส่งเรื่องไปยังสำนักทะเบียนจังหวัด/กรมการปกครอง เป็นต้น
 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาในปี 2564 โดยกรมการปกครอง มีแนวทางการดำเนินงานและกำหนดพื้นที่อำเภอนำร่องในการแก้ปัญหาคนไร้สถานะ จำนวน 70 อำเภอ ทั่วประเทศ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายปี 2564 จำนวน 14,000 คน ซึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 1,008 คน  

3. การขยายมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2538 เพื่อให้มีการสำรวจผู้ที่ตกสำรวจอีกกว่า 20,000 คน โดย สมช. จะนำเสนอนี้ดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป

4. ให้คนไทยพลัดถิ่นที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้ โดยที่ประชุมมีความเห็นให้มีการหารือร่วมกันในการตั้งกองทุนการรักษาพยาบาล ทางสาธารณสุข ต่อไป

5. จัดให้คนไทยพลัดถิ่นได้มีที่ทำกินในที่ดิน ส.ป.ก. ได้ โดยที่ประชุมมีความเห็นชอบในการจัดให้มีที่ดินทำกินแก่คนไทยพลัดถิ่น