ชาวเลทุ่งหว้าจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพร้อมรับมือทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ชาวเลทุ่งหว้าจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพร้อมรับมือทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
----------------

1-2 ก.ย.2564 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่หนุนเสริมกระบวนการแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดโควิด19 ของชุมชนชาวเลทุ่งหว้า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยการสนับในโครงการ EU COVID-19 โดยมีมูลนิธิชุมชนไท  ตัวแทนชุมชนชาวเลมอแกลนทุ่งหว้ากว่า 20 คน ได้นัดหมายทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดโควิด-19 โดยชุมชน และมีทีมวิทยากรร่วมกับตัวแทนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรม (ครู)? ให้ความรู้ ขยายความเข้าใจ และทำกระบวนการจัดทำแผนฯตามหลักสูตรการอบรมให้ความรู้การจัดการภัยพิบัติชุมชนพัฒนาแผนภัยพิบัติโดยชุมชนอย่างเข้มข้น

แม้ว่าชาวเลทุ่งหว้าส่วนใหญ่จะไร้ความรู้ ผู้เฒ่าและผู้ใหญ่ในชุมชนขาดโอกาสทางการศึกษา เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี นี่คือปัญหาที่ชุมชนชาวเลทั้งหมดประสบปัญหาด้านศักยภาพ แต่ในวันนี้พวกเขาได้พิสูจน์?แล้วว่า "กระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาช่วงฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิ" ไม่สูญเปล่า เห็นได้จากผลของความคิดของพวกเขาที่ได้ร่วมกันเสนอออกมา


1. “แนวโน้ม และความเสี่ยงในการเกิดภัย” ทำให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์?ภัยต่าง ๆ ที่กำลังเกิด และจะเกิดขึ้นในอนาคต มองเห็นศักยภาพชุมชนที่ชุมชนมีอยู่
2. “กระบวนการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติชุมชน” ได้ร่วมกันทำปฏิทินภัยพิบัติในทุกมิติ , ประเมินสถานการณ์ ประเมินความพร้อม และวางแผนในสิ่งที่ต้องทำก่อนเกิดภัย โดยการทำแผนรับมือภัยพิบัติได้มีการให้ความรู้ทั้งด้านข้อมูลและการปฏิบัติเสมือนจริง 
3. แบ่งกลุ่มย่อย “ฝึกปฏิบัติ กระบวนการจัดทำแผน”
      กลุ่มที่ 1 แผนการจัดเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ได้ร่วมกันทดลองทำข้อมูลในแบบฟอร์มข้อมูลชุมชนเตรียมรับมือภัยฯ ร่วมวิเคราะห์และประเมินว่ายังต้องปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานประชากร เศรษฐกิจ?ให้เป็นปัจจุบัน เติมข้อมูลส่วนของคนเปราะบางและคุณค่า ศักยภาพของชุมชน
      กลุ่มที่ 2 แผนที่ชุมชนและแผนที่เสี่ยงภัย ได้ร่วมกันเขียนแผนที่เดินดิน และทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบอกตำแหน่งบ้าน เส้นทางของชุมชน แล้วให้ใส่ตำแหน่งต่าง ๆ ลงไปในแผนที่ เช่น จุดรวมพล จุดอำนวยการประสานงานภัยพิบัติชุมชน จุดครัวกลาง จุดคัดกรองป้องกัน จุดตั้งที่พักกอาศัยชั่วคราว/จุดกักตัว จุดแหล่งอาหารยามวิกฤติและเซฟโซนของคนในชุมชน
        กลุ่มที่ 3 แผนการออกแบบกลไก และโครงสร้างในการบริหารจัดการภัยโดยตัวแทนชุมชนได้ร่วมกันเสนอบทบาท-หน้าที่ ในการร่วมบริหารจัดการรับมือภัยพิบัติ เสนอโครงสร้างคณะกรรมการฯ อาสาฯภัยพิบัติชุมชนและที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน ท้องที่ท้องถิ่น ประชาสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
       กลุ่มที่ 4 แผนการสื่อสาร/ข้อมูลในสภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติ โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์?ต้นทุนด้านข้อมูลและการสื่อสารที่ชุมชนมี ได้สรุปรูปแบบ วิธีการ ในการสื่อสาร อยากเพิ่มเติมเรื่องความรู้ในการสื่อสารและใช้เครื่องมือในสภาวะเกิดภัย รวมถึงบังขาดแคลนเครื่องมือการสื่อสาร
      ประเมินวิเคราะห์?แผนร่วมกัน โดยขั้นตอนแรกได้แบ่งงานและมีผู้รับผิดชอบ และจะนัดหมายวัน-เวลา ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามแผน เพื่อนัดประชุมเพื่อเตรียมเสนอแผนเตรียมความพร้อม?รับมือภัยพิบัติของชุมชนต่อหน่วยงานท้องถิ่นและภาคส่วนต่างที่เกี่ยวข้อง มาหนุนเสริมให้ชุมชนสามารถดำเนินการตามแผนได้จริง

รายงานโดย: เลขา เครือข่ายชาวเล