17 ปี ที่ต้องสูญเสียสิทธิ สูญเสียการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ในฐานะเป็นพลเมืองไทย

คนไทยพลัดถิ่น 17 ปี การต่อสู้ การรอคอย การได้คืนสัญชาติไทย สูญเสียสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับจากรัฐในฐานะเป็นคนไทยมากว่า 20 ปี
ต้องสูญเสียสิทธิ สูญเสียการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ในฐานะเป็นพลเมืองไทย 

เหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 ทำให้ชุมชนบ้านปากเตรียม อ.คุระบุรี จ.พังงา ไม่สามารถอยู่อาศัยในที่เดิมได้ เพราะชุมชนหายไปกับคลื่น ชาวบ้านได้ย้ายมาสร้างที่อยู่ใหม่ในปัจจุบัน และเป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่างคนไทยและคนไทยพลัดถิ่นได้อย่างลงตัว น.ส.ไหมซาระ ขุนภักดี หนึ่งในครอบครัวคนไทยพลัดถิ่นในหลายๆครอบครัวที่เป็นสมาชิกในชุมชนบ้านปากเตรียมแห่งใหม่ โดยมีพี่น้องไทยพลัดถิ่นในนามเครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติ 4 จว.เข้าร่วมรับผิดชอบหลักในการสร้างชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากหลายฝ่าย โดยมีมูลนิธิชุมชนไทเป็นที่ปรึกษาหลักในการจัดระบบชุมชน 

ปี 2549 ใหม่ ซาระ ซึ่งขณะนั้นเธอไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆในรัฐไทย จึงได้รับการสำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 (ทางเครือข่ายฯได้ผลักดันให้มีการสำรวจ ในพื้นที่เกิดสึนามิ จำนวน1,055 รายชื่อ) และถือบัตรประตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าบัตรหัวศูนย์(0)กลุ่มแปด-เก้า(89) ระบุเชื้อสายไทย แต่ด้วยสถานการณ์สึนามิและการสร้างชุมชนใหม่ ทำให้การเรียกถ่ายบัตรประจำตัวล่าช้า 

เมื่อมีการเปลี่ยนปลัดฝ่ายทะเบียนและบัตรคนใหม่ เชื้อสายไทยของใหม่ซาระ ก็หายไป กลายเป็นถือบัตรของกลุ่มคนไร้รากเหง้าแทนที่ และไม่สามารถยืนคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ (รายงานสำนักทะเบียนอำเภอคุระบุรี ต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่มีคนไทยพลัดถิ่นอยู่เลย) ไหมซาระและแกนนำเครือข่ายฯจึงเข้าเจรจากับปลัดทะเบียนและบัตรเพื่อยืนยันตัวเอง พร้อมแสดงผังเครือญาติ ที่ระบุว่ามีญาติสัญชาติไทยรับรอง เพื่อขอแก้ไขกลุ่มจากกลุ่มไร้รากเหง้ามาเป็นกลุ่มผู้มีเชื้อสายไทยและยื่นคำขอพิสูจน์ฯ (ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ) 

13 ก.ค.2564 ไหมซาระ ขุนภักดี ไม่ต้องยื่นคำขอพิสูจน์ฯเพราะแม่ของเธอได้ยื่นคำขอพิสูจน์ฯไว้ก่อนแล้วและได้ผ่านการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ได้สัญชาติโดยหลักสายโลหิต ถือประจำตัวประชาชนไทยโดยสมบูรณ์ และผลดีเอ็นเอของไหมซาระกับแม่ ได้ยืนยันความเป็นคนไทยโดยสายเลือดเช่นกัน  และไหมซาระ ขุนภักดีและครอบครัวของเธอ วันนี้เธอถือบัตรประจำตัวประชาชนเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์