อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนรับมือป้องกันโควิด-19 เปลี่ยนหมวกไป-มา ทั้งแก้ปัญหาที่ดิน ทั้งรับมือภัยพิบัติ เพื่อทุกคนปลอดภัย

#อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน
2 ก.ย.2564 ตัวแทนจากชุมชนหลายพื้นที่ หลายช่วงวัยอายุ ออกมาช่วยงานอาสาในชุมชนตนเอง บ้างก็มีชุดอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน บ้างก็มีหมวก มีวิทยุสื่อสาร โดยบุคคลเหล่านี้ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัย การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ การช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น ทั้งด้านการวิชาการและการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสามารถเป็นผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ได้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหลายฝ่ายหลายหน้าที่และสามารถใช้เครื่องมือของทาง ปภ. ได้  

อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนบางคนยังได้เข้าอบรมและสอบเป็นพนักงานวิทยุสื่อสารและสอบได้สัญญาณเรียกขาน ซึ่งก็มีสิทธิ์ใช้และพกพาเครืองวิทยุสื่อสารได้ทั่วราชอาณาจักร และนั่นก็ต้องควักตังเองอีกด้วยทั้งการสอบ ทั้งซื้อเครื่อง รวมไปถึงขอใบอนุญาต

ในสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 การออกมาช่วยงานสังคม ไม่ว่าจะช่วยอำนวยงานจราจร งานขนส่ง งานอาสาแจกของ งานทำความสะอาดสถานที่ งานคัดกรอง และหลายครั้งที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ ให้เข้าช่วยเป็นผู้ช่วยพนักงานราชการ ตามจุดสกัดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนก็ได้ให้ร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนว่าท่ามการเฝ้าระวังโควิด-19 เช่นนี้ ความกลัวต่อความเสี่ยงก็ย่อมมีอยู่ ยิ่งผู้ที่มีคนอยู่ข้างหลังอย่างลูกเมีย ครอบครัว ก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่  เพราะเมื่อเป็นอาสาสมัครแล้วก็ต้องทำอย่างเต็มที่ แต่การดูแลตัวเองเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะหากพลาดแล้วย่อมหมายถึงความเสี่ยงของคนรอบข้างคนในครอบครัวอย่างแน่นอน

การจะเรียกร้องถึงความรับผิดชอบหรือสวัสดิการใด ๆ จากสังคมหรือจากหน่วยงานนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาเลย เพราะงานอาสาก็คืองานอาสา และอีกมุมหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน ที่พยายามทำอยู่นั่นก็คือการเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ในบางมาตรา ที่พวกเขาเห็นว่าควรต้องเพิ่มเติม ปรับปรุง อาทิเช่น ให้การกัดเซาะชายฝั่งถือเป็นภัยพิบัติ, การประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันท่วงที โดยให้ท้องถิ่นสามารถประกาศได้ทันที เพื่อการเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตั้งแต่แรก เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการบริหารจัดการ เพราะหากให้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างก่อนแล้วถึงประกาศเป็นภัยพิบัติแล้ว จะทำให้เกิดความสูญเสียของชาวบ้าน สูญเสียของเศรษฐกิจประเทศ และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง , กรณีที่มีอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนเข้าร่วมในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัยตามที่ผู้อำนวยการฯมีคำสั่งมอบหมาย ให้นำบทบัญญัติ (ม.4 วรรคสอง) มาบังคับใช้โดยอนุโลม   เป็นต้น