นักข่าวพลเมือง : ภารกิจกู้เรือจม ความร่วมมือของชุมชนเลราไวย์

date_video: 
20160722