ปทุมธานี ขับเคลื่อนการปรับตัวรับมือน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น

สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยนักข่าวพลเมือง เยาวชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
ที่ได้รวมตัวกันใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์
โดยได้ติดตามการทำงานของผู้ใหญ่/แกนนำเครือข่ายฯ
ในการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม
โดยในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการปรับตัวรับมือภัยพิบัติ (น้ำท่วม) ที่จะเกิดขึ้น


 

date_video: 
20170601