Page 4 - เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่
P. 4

โครงการจัดการน้ำเสียของชุมชน โดยภูมิปัญญาของชุมชนใน
      รูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้าง
      องค์ความรู้ของตนเอง ในการจัดการการรณรงค์ทำน้ำหมักชีวภาพ

      การจัดการน้ำเสียจากต้นทางในครัวเรือน ตลอดจนการจัดกิจกรรมแก้ไข
           ุ
                ั
              ้
         ี
       ้
                                 ิ
                 ี
      นำเสยโดยจดหยดนำหมกชวภาพ ตลอดแนวคลองของชุมชน ฯลฯ กจกรรม
      ต่างๆ เหล่านี้ทดสอบความเข้มแข็ง และแรงใจในการแก้ปัญหาของชุมชน
            ่
      โดยตนเองอยูตลอดเวลา
                      ่
                                ุ
          แมจะไมสามารถคาดการณ์ไดวา สถานการณ์นำเสยจะรนแรงขึน
                              ี
                             ้
             ่
                      ้
           ้
                                   ้
      หรือไม่ แต่ในปัจจุบันน้ำในคลอง ชาวชุมชนเริ่มใช้ประโยชน์จาก
      ลำคลองได้ดังเดิม การเลี้ยงปลา การใช้อุปโภคในชุมชนเริ่มมีมากขึ้น
      ความประสบผลสำเร็จขั้นหนึ่งของชุมชนทำให้เกิดแรงใจในการสนับสนุน
      แนวคิดที่ว่า“ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่” สามารถจัดการได้โดย
      ชาวชุมชนเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดโครงการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ
      ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมด้านเยาวชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลป
      วัฒนธรรม กองทุนชุมชน ฯลฯ และยังเป็นต้นแบบนำร่องให้กับพื้นที่อื่นๆ
                  ี
                   ้
                ี
                ่
      ไดศกษาดงาน แลกเปลยนเรยนรรวมกนทงในและต่างประเทศ
                   ู
                       ้
                       ั
                      ั
        ้
        ึ
                    ่
           ู
          การจัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงอาจช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
      แนวคิดดังกล่าว และคงจะไม่สำเร็จลงได้หากขาดการสนับสนุนแรงใจจาก
                         ี
                ่
                           ั
                          ั
                       ุ
                     ื
      พนธมตรของชมชน ไดแก เทศบาลเมองปทมธาน จงหวดปทมธาน สำนกงาน
                                ี
            ุ
         ิ
                                  ั
       ั
               ้
                             ุ
      วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
      สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนเมือง
                    ี
      ปทมธาน โรงเรยนเทศบาลปทมธาน โรงเรยนอนบาลปทมธาน โรงเรยนคลอง
          ี
                                ี
                              ี
                      ี
            ี
                         ุ
        ุ
                  ุ
                            ุ
                               ั
                             ี
                        ุ
                                ั
                       ์
              ั
                ์
                 ุ
            ี
      บางโพธ โรงเรยนวดหงษปทมาวาส วดหงษปทมาวาส โรงเรยนวดจนทาราม
          ์
          ิ
                     ั
             ี
                ิ
              ู
      โรงเรยนปทมธาน มลนธชมชนไท และมหาวิทยาลยรงสต
         ี
           ุ
                            ิ
                 ุ
                          ั
                           ั
                ิ
                                ั
                                   ่
                                  ์
                            อำนาจ  จนทรชวง
                  ่
                  ทปรึกษาคณะกรรมการชุมชน มูลนิธิชุมชนไท
                  ี
                àÂ͹¡ÇÒ¹ÎÒÅÍ¡ ºÒ§»ÃÍ¡¹ÒÍÂÙ è
                ×
                    ç
                         è
                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9