Page 5 - เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่
P. 5

        คำนำ.................................................................................................. 3


        เยี่ยมเยียนชุมชน
             ทำความรู้จัก“ชุมชนบางปรอก”.................................. 9

               ุ
                  ่
             ปทมธานีทามกลางกระแสการพัฒนา............................22
             บนเส้นทางการพัฒนาชุมชนน่าอยู่............................... 26
                  ู
                  ่
                ่
              เมองนาอยชมชนบางปรอก จ.ปทมธาน ี
                           ุ
                  ุ
              ื
                ่
                        ุ
             เครือขายพันธมิตรสนับสนนความเข้มแข็ง......................33
               ุ
              ของชมชน
                    ้
               ื
                ้
                   ้
            ็
        จากคนเลกๆ คนนำใสใหเจาพระยา
                     ู
                            ุ
                ั
                    ี
                      ิ
                       ั
             การจดการน้ำเสย:ภมปญญาพัฒนาชมชน.....................39
             ถังดักไขมัน แบบยั่งยืน............................................... 50
             ถังดักไขมันแบบพัฒนา...............................................53
             ถังดักไขมันต้นแบบทดลอง..........................................55
             ถังดักไขมันแบบดูดซึม................................................58
             น้ำหมักชีวภาพ......................................................... 59
                    ุ
        กจกรรมเลกๆ เพอพฒนาชมชน
             ็
         ิ
                 ั
               ื
               ่
             ห้องสมุดเรือ:กุญแจไขความสำเร็จ................................65
                    ุ
                 ั
                        ุ
              ของการพฒนาชมชน โดยชมชน
             ค่ายเยาวชน และครอบครัว......................................... 69
             กองทุนแม่:กองทุนชุมชน............................................72
             “บานสีขาว” ของชาวชุมชนบางปรอก...........................73
               ้
             มอญถวายบัว จังหวัดปทุมธานี....................................78
                     ç
                 àÂ͹¡ÇÒ¹ÎÒÅÍ¡ ºÒ§»ÃÍ¡¹ÒÍÂÙ è
                          è
                  ×
                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10