Page 9 - เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่
P. 9

Ñ
                         é
                    ·Ó¤ÇÒÁÃÙ¨¡ “ªÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡”
                             Ø
                                   ิ
                              กองบรรณาธการ


           ชมชนบางปรอก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัด
            ุ
                                   ่
                ้
                    ั
                             ั
                      ื
           ี
         ุ
        ปทมธาน ประกอบดวย 117 หลงคาเรอน 120 ครอบครว (ฉลวย กะเหวานาค,
              ิ
             ี
        ไมปรากฏปทพมพ) ์
         ่
             ่
            ี
               ทิศเหนือ   จรดชุมชนวัดหงส์
                ิ
               ทศตะวันออก  จรดชุมชนวัดหงส์
                             ั
               ทศใต ้    จรดชมชนพัฒนสมพนธ์
                              ั
                ิ
                        ุ
               ทศตะวนตก   จรดชุมชนประปาเก่า
                  ั
                ิ
                        ้
                         ่
                            ้
                     ่
           ความสำคัญประการหนึงของพืนที คือ พืนฐานด้านองค์กรชุมชน
        ที่มีการรวมตัว ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี
                                     ่
                                   ่
                                     ิ
                                 ่
                                 ี
                                  ุ
                                 ี
        และรากฐานทางวัฒนธรรมซงอยบนวฒนธรรมของชาวมอญ ทมคณคายง
                     ่
                   ึ
                     ู
                       ั
                   ่
        สำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเป็น“ชุมชนที่น่าอยู่”ชุมชนหนึ่งของเมือง
        ปทุมธานี
                 àÂ͹¡ÇÒ¹ÎÒÅÍ¡ ºÒ§»ÃÍ¡¹ÒÍÂÙ è
                  ×
                          è
                     ç
                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14