Page 6 - เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่
P. 6

ี
                    ุ
         ิ
              ี
               ั
                            ุ
      วถชวต ประเพณ วฒนธรรม : ทนทางสงคม ของชมชนบางปรอก
                       ั
        ี
       ิ
            เปิงสงกรานต์ที่บางปรอก............................................ 83
               ประเพณีทำบุญกลางบ้าน.............................. 86
               แห่โน่ ที่ชุมชน............................................. 88
               ถวายธงตะขาบ............................................ 91
               ปลาร้าบางปรอก.......................................... 92
               แกงมะตาด................................................. 94
               กาละแม.................................................... 96
               อิฐมอญ..................................................... 98


           ้
        ั
      กำลงใจใหคนทำงาน
            ชุมชนบางปรอกในสายตาของผม............................103
          เกรียงไกร ใจแสน รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี
            แด่..ชุมชนบางปรอก...............................................105

                  ู
               ่
                  ้
          นางศศิวรรณ ภูสว่าง ผอำนวยการกองสวัสดิการสังคม
          เทศบาลเมืองปทุมธานี
            เศรษฐกิจพอเพียงทีชมชนบางปรอก........................106
                     ่
                     ุ
                   ั
              นางวีระนันทร์ จนทร์กระจ่าง นักวิชาการวัฒนธรรม 7ว
              สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
            นายประมวล ขนกสกรรม.......................................107
                   ั
                     ิ
          นักทัณฑวิทยา 6ว เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
            นายวชา ชชาต  ทีปรกษาชุมชนบางปรอก........................108
                 ู
              ิ
                   ิ
                    ่
                     ึ
            เครือข่ายเมืองน่าอยู่จังหวัดปทุมธานี........................109
          โรงเรียนคลองบางโพธิ ์
          ุ
      บรรณานกรม........................................................................................................110                         è
                ×
                    ç
                àÂ͹¡ÇÒ¹ÎÒÅÍ¡ ºÒ§»ÃÍ¡¹ÒÍÂÙ è
                     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11