Page 10 - เยือนกวานฮาล็อก บางปรอกน่าอยู่
P. 10

ั
                     ุ
                   ั
      ชมชนชาวมอญในจงหวดปทมธาน       ี
       ุ
          บนประวัตศาสตร์หนึงทีสำคัญของชุมชนบางปรอกก็คอ ทมาของ
              ิ
                  ่
                                 ่
                                 ี
                   ่
                               ื
      บรรพชนชาวมอญที่ต้องอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของ
      ราชอาณาจักรไทย
          จากประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งที่ล่มสลายของอาณาจักรชาวมอญ
        ้
                  ้
                           ั
                          ่
               ่
           ้
         ่
               ู
                             ่
      ซงไดพายแพและตกอยภายใตการปกครองของพมาตงแต พ.ศ.1600 แตการ
       ึ
                                  ่
                           ้
       ่
                 ้
                                 ็
                                ่
                              ่
                  ุ
                        ่
                        ู
                           ้
                   ้
                     ่
      รวมตวของชาวมอญในครังสดทายกอนตกอยภายใตของพมาอยางเดดขาด
         ั
                               ่
       ิ
                           ็
                                   ั
               ้
                      ี
                                ั
                            ้
                               ึ
         ึ
         ้
                                   ้
           ั
      เกดขนในสมยพระเจาอลองพญา ราวป พ.ศ.2300 เปนตนมา ซงนบจากนน
                     ่
       ็
      กเกดการอพยพของคนมอญครังใหญเขาสประเทศไทย
                   ้
        ิ
                       ู
                       ่
                      ้
          การอพยพของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทย ปรากฏเป็นหลักฐาน
      ครั้งแรกใน พ.ศ.2127 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศ
       ิ
            ื
                                ้
                   ่
                        ็
                                   ั
                          ั
                            ั
                            ้
                                ั
                                 ้
                ึ
                     ้
      อสรภาพ ณ เมองแครง ซงอาจแบงไดออกเปน 3 สมย ทงหมด 9 ครงดวยกน
                ่
                        ั
       ื
                     ุ
                        ้
                     ี
                           ั
               ้
         ั
               ั
      คอ สมยอยธยา 6 ครง สมยกรงธนบร 1 ครง และสมยรตนโกสนทร 2 ครง ั ้
           ุ
                   ุ
                                 ์
                               ิ
                 ั
                            ั
           ี
             ั
        ั
      (ปภสสร เธยรปญญา, 2547)
          สำหรับคนมอญ ที่ตั้งรกรากในพื้นที่ชุมชนบางปรอก คาดว่าจะ
                                ์
      อพยพเข้าประเทศไทยตังแต่สมยกรงธนบุร และกรุงรตนโกสินทร (วรวฒน ์
                           ั
                    ุ
                ้
                   ั
                       ี
                                 ี
                                  ั
                ั
                            ุ
                              ิ
                                   ั
                                ้
      วงศศปไทย,2538) ใน รชสมยของพระบาทสมเด็จพระพทธเลศหลานภาลย
                  ั
        ์
         ุ
                         ุ
                                 ั
            ั
          ในรชกาลแผนดนพระบาทสมเดจพระพทธเลศหลานภาลย รชกาลท  ่ ี
                                ั
                      ็
               ่
                ิ
                             ้
                           ิ
      2 สมิงสอดเบาแกนนำสำคัญชาวมอญ และกรมการเจ้าเมืองขึ้น
      เมืองเมาะตะมะได้ชักชวนพวกมอญหลายพันคนยกกองทัพ ไปจับพม่า
      ที่ตั้งกอง สึกพระสงฆ์ แล้วฆ่าเสียสิ้นที่เมืองเมาะตะมะ จากนั้นก็พากัน
      หนีมาทางเมืองกาญจนบุรีบ้าง อุทัยธานี ตากบ้าง และยังมีครอบครัว
      หนุนเนื่องมาอีกเป็นจำนวนมาก
            ้
           ั
                    ุ
              ้
               ื
            ั
                     ุ
          ครงนนเจาเมองกาญจนบร อทัยธานี และตาก จึงมีหนังสือมาทาง
                    ี
           ้
      กรุงเทพฯ และเจ้าพนักงานมหาดไทยนำความขึ้นกราบบังคมทูล จึงทรง
      พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวังบวรฯ เสด็จพระราชดำเนินคุมคน
                    ç
                         è
                àÂ͹¡ÇÒ¹ÎÒÅÍ¡ ºÒ§»ÃÍ¡¹ÒÍÂÙ è
                ×
                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15