วิกฤติ วิถีชาวเล

  

เนื้อหาในหนังสือ

- วิถีที่คงอยู่... คู่ทะเล
- ผลพวงการพัฒนา... ก่อความเหลื่อมล้ำ
- วันที่หมู่บ้าน และชายหาด... ของหนูอาจหายไป
- ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว ใช้วัฒนธรรมสู้... เพื่อดำรงตัวตน
- เราจะปกป้องสุสานวิญญาณบรรพบุรุษ
- ชีวิตเรา... ชาวเล เรียบง่ายบนความทุกข์
- ประเพณีประจำปี ความหมายของการรวมญาติ... ชาวเล
- มอแกน ดวงตาอันเก่าแก่แห่งอันดามัน
- โศกนาฏกรรมเล็กๆ บนเกาะเล็กๆ ที่กำลังจะถูกลืม
- จดหมายจากมอแกน
- ทวงคืน ‘สุสานอูรักราโว้ย’ ในเกาะเฮ
- พิธีหล่อโบงของมอแกนเกาะสุรินทร์ ลมหายใจแผ่วเบาของอันดามัน
- วิถีชีวิตประมง... วิถีชาวเลอันดามัน... กับมติ ครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล
- ปฏิรูปประเทศไทย... ไหนเลยต้องปล่อยให้ชาวเล ถูกขับไล่
- หนี้กรรม… หนี้คน... หรือหนี้ชีวิต... ชาวเลราไวย์
- ขอสายรุ้งแห่งความหวังอันเจิดจ้า ทาบทาชีวิตชาวมอแกน
- วิถีชีวิตมอแกน ความงามท่ามกลางโลกทุนนิยม

บรรณาธิการ : ปรีดา คงแป้น
กองบรรณาธิการ : สุภาภรณ์ จรูญรัตติกุล , จิรวรรณ ชูชำนาญ , กอแก้ว วงศ์พันธุ์ , ปราโมทย์ แสนสวาสดิ์ , จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , โชคดี สมพรหม , ไมตรี จงไกรจักร์ , พิชิต ไพศาลโอภาส , ศิรินันต์ สุวรรณโมลี
ภาพถ่าย : วิโชติ ไกรเทพ
จัดทำโดย : มูลนิธิชุมชนไท
สนับสนุนโดย
• สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  • กระทรวงวัฒนธรรม • สำนักงานปฏิรูป • สำนักกิจการชาติพันธุ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)