สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม ชุมชนชาวเลบ้านราไวย์

      

สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม
เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดิน
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบ้านราไวย์

ชาวเลชุมชนบ้านราไวย์ เดินทางโดยเรือมาเรื่อย ๆ เมื่อเห็นผืนดินก็ลงตั้งถิ่นฐานที่นั่นในแถบอันดามันที่ชาวเลอาศัยในปัจจุบัน ส่วนชาวชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ กระจายอยู่อาศัยตามเกาะบอน เกาะเฮ แหลมกาใหญ่และหาดราไวย์ แต่เมื่อมีการระบาดของไข้ทรพิษ ชาวเลที่เกาะบอน เกาะเฮ ได้โยกย้ายเข้ามาอยู่หาดราไวย์และตั้งบ้านเรือนถาวรอยู่ที่นี่นับเป็นเวลากว่า 300 ปีมาแล้ว

เหตุที่ชาวเลไม่ได้มีหลักฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เพราะคิดเพียงแต่ว่า เป็นพื้นที่ที่สามารถอยู่ได้ แนวคิดของชาวเลมองว่ามนุษย์สามารถอยู่ที่ใดก็ได้ ประกอบกับไม่ทราบข่าวสารของทางบ้านเมือง ในยุคแรกชาวเลไม่สามารถเขียน อ่านหนังสือไทยได้  

โดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทีมนักวิจัยชุมชนชาวเลบ้านราไวย์
มูลนิธิชุมชนไท