ต้นแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนหรือท้องถิ่น

      

งานวิจัย ชุมชนต้นแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนหรือท้องถิ่น
ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร
(Securing rights to land and natural resources for landless
and land-poor communities in three regions of Thailand)

กรณีศึกษา ชุมชนโหนทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเมือง จังหวัดภูเก็ต ชิ้นนี้ได้ดำเนินการในช่วงที่คาบเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งได้เห็นความเป็นต้นแบบ นอกจากการจัดการที่ดินและทรัพยากรในชุมชนร่วมกับท้องถิ่นแล้ว ยังได้เห็นความร่วมมือในการรับมือภัยพิบัติจากโรคอุบัติใหม่ของแกนนำในชุมชน ชาวบ้านและท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันจนสามารถฝ่าฟันปัญหาดังกล่าวไปได้ด้วยดี ไม่มีสมาชิกในชุมชนเกิดการติดเชื้อโรคดังกล่าวเลย ถือเป็นอีกความเข้มแข็งหนึ่งของชุมชนโหนทรายทองในเมืองภูเก็ต

โดย
ธิดารัตน์ รัดไว้
ธันวาคม 2563

สนับสนุนงานวิจัยโดย
สหภาพยุโรป
มูลธิชุมชนไท