กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ สู่ที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง

      

วิจัยการจัดกระบวนการและการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ
เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง
ชุมชนหาดสวนสุข ตำบลวารินชาราบ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการศึกษาพบว่าการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ เพื่อนาไปสู่การสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง พบว่ามีกระบวนการด้วยกัน ดังนี้
1.กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการแสดงความคิดเห็น
2.กระบวกการสร้างกลุ่มทางานอย่างเข้มแข้ง
3.กระบวนการในการทางานกลุ่ม
4.กระบวนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ

สำหรับพัฒนาการของการรวมกลุ่มของกลุ่มแรงงานเตาอิฐในการแก้ปัญหาที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง คือความมั่นคงในการอยู่อาศัยเป็นสิ่งสาคัญในการนำมาซึ่งความมั่นคงในการตั้งหลักแหล่ง สร้างถิ่นฐาน การสร้างชีวิต สร้างชุมชน และสังคมที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

โดย
นางสุอำพร อุตรา และคณะ

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น