เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

(30 มิ.ย.2566)
เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สป
สช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

(9-12 มิ.ย.2566)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

ส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(3 มิ.ย.2566)
สนับสนุนชุมชนป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนดีใจได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

(1 มิ.ย.2566)
ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้ได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและสาธารณูปโภคที่ถูกกฎหมายเป็นของตนเอง

คืนข้อมูลสำรวจสู่ชาวบ้าน ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

(5 พ.ค.2566)
มูลนิธิชุมชนไท จังหวัอุบลราชธานี หลังจากสำรวจข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ได้นำผลลัพธ์มาคืนให้ชาวบ้านได้รับทราบร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาบัตรประชาชน

(23 เม.ย.2566)
โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สสส. เพื่อให้ความรู้และจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ (บัตรประชาชน) ของกลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต

Pages