อบรมหลักสูตรปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติ

22-24 สิงหาคม 2565 มูลนิธิชุมชนไทจัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการและการบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายเห็นความร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ปัญหาได้จริงและเกิดแนวทางผลักดันการแก้ปัญหาเชิงนโยบายร่วมกัน ณ ส่วนฝึกอบรมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.18 จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรการฝึกปฏิบัติการ
- การบัญชาการเหตุการณ์และการรายงานเหตุการณ์
- เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัยและระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัย
- การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (การดับเพลิงด้วยน้ำและด้วยถังดับเพลิง)
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
- การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการใช้สัญญาณมือ

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือทำให้อาสาสมัครเข้าร่วมในการบริหารจัดการในขณะเกิดภัยพิบัติกับหน่วยงานและภาคีฯ ยามเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสาธารณะอื่นๆ ได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้ความสำคัญและจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนพื้นที่ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งผลให้เกิดกระบวนการผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติโดยกลไกร่วมของทุกภาคส่วน


Welcome to มูลนิธิชุมชนไท

ข่าวชุมชนไท

No front page content has been created yet.