การสืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรมชาวเล 4 จังหวัดอันดามัน

      

การสืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม
เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล
ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล

การทำงานวิจัยในครั้งนี้ ต้องการที่จะศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในด้าน

 • ประวัติความเป็นมา
 • การตั้งถิ่นฐาน
 • การประกอบอาชีพ และ
 • วิถีวัฒนธรรมของชุมชนชาวเล

สถานการณ์ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับที่ชุมชนชาวเล ตลอดจนสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าวของรัฐรูปแบบการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมโดยชุมชน ควรมีลักษณะอย่างไรทิศทางการพัฒนาของจังหวัด หนุนเสริมวิถีชีวิตของชาวเลหรือไม่ อย่างไร โดยมีพื้นที่ศึกษาวิจัย 8 พื้นที่ ดังนี้

 1. ชุมชนทับตะวัน จ.พังงา
 2. ชุมชนหินลาด จ.พังงา
 3. ชุมชนหินลูกเดียว จ.ภูเก็ต
 4. ชุมชนสะปำ จ.ภูเก็ต
 5. ชุมชนแหลมตง จ.กระบี่
 6. ชุมชนเกาะจำ จ.กระบี่
 7. ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
 8. ชุมชนเกาะอาดัง จ.สตูล

โดย

นางสาวอรวรรณ หาญทะเล และคณะ
สนับสนุนโดย
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น