ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม

คลายปม
คดีที่ดินคนจน

ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม

  • ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
  • ชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
  • ชุมชนทุ่งพระ อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
  • ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
  • ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

การสืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรมชาวเล 4 จังหวัดอันดามัน


การสืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล

สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม ชุมชนชาวเลบ้านราไวย์

สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม  เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบ้านราไวย์

ต้นแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนหรือท้องถิ่น

งานวิจัย ชุมชนต้นแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนหรือท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร
(Securing rights to land and natural resources for landless and land-poor communities in three regions of Thailand)

กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ สู่ที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง

วิจัยการจัดกระบวนการและการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง ชุมชนหาดสวนสุข ตำบลวารินชาราบ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี