การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(19 เม.ย.2566)
การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช : จากรูปธรรมนี้สามารถขยายไปสู่นโยบายการจัดการภัยพิบัติชุมชน นโยบายส่งเสริมชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนจัดการภัยได้ด้วยตัวเองได้

พัฒนาโมเดลการทำงานกับเครือข่ายของ กพร.

(21 มี.ค.66)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอชื่อชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

(14 มี.ค.66)
ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมรู้เท่าทันภัยพิบัติ

(14 มี.ค.2566)
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้น และหากเราไม่พร้อม เราก็จะเป็นประสบภัยพิบัติกันทุกคน เพราะเราทุกคนคือผู้เสี่ยงประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ วางแผน การเตรียมความพร้อม จะทำให้เราปลอดภัยเมื่อภัยมาและจะไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ

อบรมอาสาสมัคร 5 อำเภอนครศรีธรรมราช ต่อเรือ ซ่อมเรือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(5-6 มี.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน

(1 มี.ค.2564)
ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนและเครือข่าย ด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการกู้ชีพกู้ภัย ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

อบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(23-24 ก.พ.2564)
เครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาล

ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา

(20 ก.พ.2564)
มูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เดินหน้าสนับสนุนเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรม "การสื่อสารเพื่อการเตือนภัย" จากการอ่านพยากรอากาศด้วยตัวเอง

ประชุมทีมอาสาภัยพิบัติชุมชนอุบลราชธานี วางแผนเตรียมพร้อมน้ำท่วมปี 64

(6 ก.พ.2564)
อาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภฺ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในปี 2564 ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมทำแผน เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ

อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ บันทึกความร่วมมือกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(1 ก.พ.2564)
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้แบบยั่งยืน  ระหว่าง #เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ #ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Pages