เสียงจากชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- เนื้อหาในหนังสือ
- เสียงจากชาวบ้านบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน
- ชายทะเลที่บางขุนเทียน

จัดทำโดย
เครือข่ายรักษ์ทะเลกรุงเทพฯ

สนับสนุนโดย
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- DANIDA
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- มูลนิธิชุมชนไท