อบรมอาสาสมัคร หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ.2564 เครือข่ายเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดสตูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยในกิจกรรมได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยพิบัติชุมชนจังหวัดสตูลและการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาล

ใดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงูเป็นเจ้าภาพในการเปิดงาน โดยกระบวนการอบรมนอกจากการอบรมในด้านความรู้วิชาการแล้ว ในหลักสูตรยังได้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การระงับภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจหรือ CPR , การระงับเหตุไฟไหม้ , การขนย้ายผู้ประสบภัย เป็นต้น โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้ได้ผ่านการอบรมฯแล้ว