อบรมอาสาสมัคร 5 อำเภอนครศรีธรรมราช ต่อเรือ ซ่อมเรือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

5-6 มีนาคม 2564 เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติ ณ ศูนย์เครือข่ายตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไท สสส. ในการพัฒนาศักยภาพแกนนำ โดยมีเป้าหมายอำเภอละ 5 คน ทั้งหมด 40 คน 

ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีนายปัญญา เหมทานนท์ แกนนำเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอำเภอชะอวดและทีมงาน ได้นำประสบการณ์ในการต่อเรือและการซ่อมเรือมาเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกอาสาสมัครที่มาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้สามารถได้รู้จักวิธีการต่อเรือ การซ่อมเรือ เพื่อใช้ในเวลาเกิดภัยน้ำท่วม และในการอบรมครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วม ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการต่อเรือ โดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันต่อเรือ 1 ลำ ที่สามารถใช้งานได้จริง