คืนข้อมูลสำรวจสู่ชาวบ้าน ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

มูลนิธิชุมชนไท จังหวัอุบลราชธานี หลังจากสำรวจข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ได้นำผลลัพธ์มาคืนให้ชาวบ้านได้รับทราบร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

มูลนิธิชุมชนไท จัดกิจกรรมคืนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในโครงการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในเมือง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้นำข้อมูลที่สำรวจมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและร่วมกันออกแบบวางแผนการขับเคลื่อนการทำงานของ “เครือข่ายสุขภาวะ” เพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบข้อมูลภาพรวมร่วมกัน และร่วมดำเนินการเรื่องการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นในพื้นที่ต่อไป