การเข้าถึงสิทธิ์ การป้องกัน และส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน

Body: 
การส่งเสริมและป้องกันระบบสุขภาพชุมชน การเข้าถึงสิทธิระบบสุขภาพ รู้ทันภูมิปัญญาไทย ร่วมเสวนาโดย
  • พญ.ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.แม่ทะ จ.ลำปาง
  • นางสาววรรณา แก้วชาติ เครือข่ายสลัมสี่ภาค
  • นายสันติ โฉมยงค์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ. พระนครศรีอยุธยา

ดำเนินรายการโดย นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท