EP.พิเศษ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

Body: 
มาฟังเรื่องราวของเครือข่ายภาคประชาชนตัวแทนเครือข่ายรับมือภัยพิบัติชุมชน 4 จังหวัดภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี จ.สุรินทร์ จ.ศรีษะเกศ และ จ.ขอนแก่น ผู้ประสบภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ กับความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติและการประสานงานในพื้นที่ร่วมกันในการจัดการภัย