ประคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา หลังมีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยในการประชุมได้แนะนำตัวและประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนงานที่ผ่านมา และการสนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป โดยคณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ คือ

 1. ศึกษาพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับแผน ระยะ 5 ปีของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
 2. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทั้งขององค์กร พอช. และของขบวนองค์กรชุมชน
 3. ออกแบบบูรณาการความร่วมมือกับภาคี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของขบวนชุมชนในระดับพื้นที่
 4. เสนอแนะนโยบายและแผนงาน
 5. อื่น ๆ ที่รับมอบหมาย

ผลการประชุมเบื้องต้น

 • ทบทวนโครงสร้างการทำงานภายในองค์กร สร้างพื้นที่กลาง และการกำหนดเป้าหมายร่วม
 • ใช้พื้นที่จังหวัดเป็นตัวตั้ง สร้างพื้นที่กลาง พัฒนาแผนร่วมจังหวัดขยับไปสู่ 1 จังหวัด 1 โครงการ
 • ขยับกระบวนการเสริมพื้นที่ นำร่อง 22 จังหวัดทั่วประเทศ
 • ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายร่วม
 • พัฒนาคน ทั้งในองค์กร และผู้นำขบวนองค์กร ให้เท่าทันต่อกาคเปลี่ยนแปลง
 • สร้างนโยบายให้เอื้อต่อการทำงานทุกระดับ