EP.1 การรวมกลุ่มของประชาชน

Body: 

การรวมกลุ่มของประชาชนเป็นการพัฒนาชุมชนฐานรากเป็นหุ้นส่วนพัฒนาสังคมและประเทศ #การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน จึงเป็นการลิดลอนสิทธิของประชาชน ในมิติต่าง ๆ เช่นการเตรียมรับมือภัยพิบัติ