EP.2 การรวมกลุ่มของประชาชน

Body: 

การรวมกลุ่มของประชาชน เป็นการพัฒนาชุมชนฐานรากเป็นหุ้นส่วนพัฒนาสังคมและประเทศ #การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน จึงเป็นการลิดลอนสิทธิของประชาชน ในมิติต่าง ๆ วันนี้ชวนติดตามกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน ที่หลายกิจกรรมจากการรวมตัวกันทั้งอันดามันได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หาก พ.ร.บ. นี้เกิดขึ้นจะส่งผลต่อวิถีชีวิตเขาอย่างไร