EP.3 การรวมกลุ่มของประชาชน

Body: 

การรวมกลุ่มของประชาชน เป็นการพัฒนาชุมชนฐานรากเป็นหุ้นส่วนพัฒนาสังคมและประเทศ #การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน จึงเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน ในมิติต่าง ๆ วันนี้ชวนติดตามเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ จากการรวมกลุ่มที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาในด้านสถานะและสิทธิกลับคืนให้คนไทยพลัดถิ่นได้มาก แต่หาก พ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นแล้ว ปัญหาพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นจะอยู่อย่างไร