EP.5 จากชุมชนประสบภัย สู่ชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Body: 

“จากชุมชนประสบภัย สู่ชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณอริยา แก้วสามดวง จากเครือข่ายชุมชนรับมือภัยพิบัติ จ.ตรัง และ คุณอำนาจ จันทร์ช่วง งานภัยพิบัติมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ คุณวารีรัตน์ คงแป้น ติดตามทาง Facebook Live มูลนิธิชุมชนไท และ ภาคีร่วมมือ