EP.14 การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

Body: 

ตอน "การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ" ติดตามชมเรื่องราว "ครูแสงโสม หาญทะเล และครูชาวเลเกาะหลีเป๊ะที่กำลังสร้างฐานศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเกาะแสนล้่านให้ยั่งยืน

"ครูแสงโสมและครูชาวเลในโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ" คือต้นแบบชาวเลผู้มีองค์ความรู้การจัดการศึกษาบนฐานศักยภาพของชาวเลฯที่มีรูปธรรม เพื่อให้เด็กชาวเลได้เติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะให้ยั่งยืน ด้วยแนวทางความรู้ การศึกษา วิถีภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สอดคล้อง เท่าทัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงมูลค่า มูลนิธิชุมชนไทและภาคี หนุนเสริมอย่างไร ?