ผลผลิตนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

ผลผลิตของการอบรมการสื่อสารให้กับเด็กเยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ
เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านเกิดตนเองต่อสังคม

ผลผลิตของนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลอูรักลาโว้ย หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารให้กับเด็กเยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านเกิดตนเองต่อสังคมและเพื่อให้เด็กเยาวชนได้รักษ์บ้านเกิดของตนเอง มีความภาคภูมิใจในการเป็นชาติพันธุ์ชาวเล ผู้ซึ่งต้นตระกูลได้เคยถูกจารึกไว้ว่าเป็นผู้ประกาศว่าเกาะหลีเป๊ะคือแผ่นดินของสยาม

โดยในวันนี้ เยาวชนชาวเลจากเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ชวนดูการหาปลาแบบวิถีเดิมที่สภาพแวดล้อมยังอุดมสมบูรณ์ การหาอยู่หากินทางทางทะเลโดยวิถีเดิม ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการหากินแบบไม่ล้างผลาญและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ สื่อให้เห็นถึงการมีสุขภาวที่ดีอีกจุดหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ทำมาหากินโดยวิถีเดิมแบบนี้ ชาวเลอันดามันร่วมกันรณรงค์ให้เป็นเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล ในหลายพื้นที่ทางทะเลอันดามัน

จากการสนับสนุนจากโครงการเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนไทยพลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=1278578406065736

-------------------