มูลนิธิชุมชนไท สสส. รวมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเรื่องบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัย อาชีพ

มูลนิธิชุมชนไท ร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ ของคนจนเมือง ร่วมกับ พม.จังหวัด , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ภูเก็ต โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม อบต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มูลนิธิชุมชนไทและเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ได้จัดเวทีร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ พมจ.ภูเก็ต , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ซึ่งจากข้อค้นพบ จากที่ มูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ สสส. ร่วมมือกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบาง นำร่องในพื้นที่ ตำบลรัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต อาจหมายถึง “คนที่ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก” ซึ่งอาจมีหลายกรณี  เช่น กลุ่มที่ไม่มีบัตรประชาชน กลุ่มไร้ที่อยู่อาศัย กลุ่มยากจน กลุ่มคนพิการ สูงอายุ และกลุ่มแยกขยะขาย เป็นต้น โดยมีข้อตกลง ร่วมกันดังนี้
  1. เรื่องบัตรประชาชน จัดทำเรื่องประวัติ ผังตระกูล และสภาพปัญหาที่ประสบให้เสร็จ ภายใน เดือน พ.ค.2566 เพื่อประสานอำเภอเมือง ในการจัดเวทีแก้ปัญหาต่อไป
  2. เรื่องที่อยู่อาศัย ให้สำรวจความจนอยู่ลำบาก บ้านคนเปราะบาง เพื่อมาพิจารณาร่วมกันกับ กระทรวง พม.ในจังหวัดภูเก็ต วางแผนในการสนับสนุนการซ่อมสร้างต่อไป
  3. เรื่องอาชีพ จะนำร่องอาชีพเก็บขยะ “คยแยกขยะเมือง” เพื่อพัฒนาทักษะการแยกขยะ เรื่องราคา การจัดระบบการรวมกลุ่มให้เข้าสู่ระบบแรงงานนอกระบบ และการอบรมพัฒนา รับรองว่าเป็นอาชีพที่มีหน่วยงานรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดอคติต่ออาชีพคัดแยกขยะของเมือง เพื่อให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งวางแผนเรื่องชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เช่น สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสง เชิงสัญลักษณ์ 

โดยทั้ง 4 หน่วย คือ พมจ.ภูเก็ต , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา และมูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ สสส.จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน

--------------------------