มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

มูลนิธิชุมชนไท อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

วันที่ 4-7 พ.ค.2566 เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย ฯ โดยมูลนิธิชุมชนไท จัดกิจกรรมอบรมเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชนผ่านระบบ google form เพื่อให้เยาวชนไทยพลัดถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนคนไทยพลัดถิ่นใน จ.ระนอง พังงา ชุมพร และ ประจวบคีรีขันธ์  โดยจัดการอบรม ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยฯ อ.เมือง จ.ระนอง มีเยาวชนไทยพลัดถิ่น ทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ภายใต้โครงการเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนไทยพลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล สนับสนุนโดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : Thai Health และ มูลนิธิชุมชนไท


---------