ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน กรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน 
สามคำนี้ยังใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ โดยกรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่มาตั้งแต่ปี 2560

8 ม.ค.2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช จากพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อาสาสมัครที่ผ่านกระบวนการในการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน โดย #มูลนิธิชุมชนไท เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการรับมือภัยพิบัติที่ผ่านมา ทำให้เห็นแล้วว่า ในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการจัดการที่เป็นระบบ โดยมีชุมชนและ #อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน เป็นหลัก ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วภาคีเครือข่ายฯ ทั้งที่มาจากพื้นที่เคยประสบภัย และภาคประชาสังคม ได้เข้าใจจากการสื่อสารของนักสื่อสารชุมชนอีกด้วย อันนำมาซึ่งความยั่งยืนของ #การจัดการภัยพิบัติโดยภาคประชาชน ต่อไป