ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา

มูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เดินหน้าสนับสนุนเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรม "การสื่อสารเพื่อการเตือนภัย" จากการอ่านพยากรอากาศด้วยตัวเอง

มูลนิธิชุมชนไทร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย 

#มูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เดินหน้าสนับสนุนเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน จ.นครศรีฯ จัดกิจกรรม "การสื่อสารเพื่อการเตือนภัย" จากการอ่านพยากรอากาศด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 19-20 ม.ค.64 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต. ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ เครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชน นครศรีฯ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไท และ สสส.สำนัก 10 ได้จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนด้านการเฝ้าระวังสภาพอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันออก (จังหวัดสงขลา) ในการนี้ได้มีการอมรมเนื้อหาด้านการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเตือนภัยภูมิอากาศ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทั้งอุทกภัย วาตะภัย เป็นต้น

ในการอบรมครั้งนี้มีนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันออก เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ โดยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม กล่าวว่า ทางศูนย์ฯคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันและรับมือภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เช่น การทำประมง หรือการทำเกษตร

นายปัญญา เหมทานนท์ ผู้แทนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชน ได้กล่าวเพิ่มว่า วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อให้อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบเตือนภัยสภาพภูมิอากาศ จนนำไปสู่การป้องกันและเตรียมการรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ

อีกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยนายธนภณ เมืองเฉลิม ผอ.พอช.สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า ทาง พอช. มีแนวสร้างสนับสนุนให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตัวเองได้ โดยเฉพาะการจัดการภัยพิบัติ ที่ต้องเน้นให้ชุมชนเป็นตัวหลักในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งการทำให้ประชาชนสามารถรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ จนสามารถที่จะเตรียมตัว รับมือ ได้ทันท่วงถือ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด จากนี้ทาง พอช. จะได้ขยายผลเรื่องนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ เพราะตรงกับเป้าหมายที่ทาง พอช. กำหนดไว้