คลายปม คดีที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน , ชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
ชุมชนทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ , ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต , ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

- ความไม่เป็นธรรมในคดีที่ดิน
- การอภิปรายและตั้งข้อสังเกตทางวิชาการ
- แนวทางจัดการปัญหาความไม่เป็นธรรมคดีที่ดินของราษฎรยากจน

ISBN 978-616-11-2361-1 
โดย
รศ.ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ และคณะ
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม , สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , โครงการวิจัยระบบยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มูลนิธิชุมชนไท

ทีมวิจัย
- รศ.ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์  หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัย
- ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์  รองหัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัย
- ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ  นักวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวมณฑลี เนื้อทอง , นางสาวศิรินันต์ สุวรรณโมลี , นางสาวมณฑา อัจฉริยกุล , นางสาวนาลินี ศรีกสิกุล , นายพศิษฐ์ ถาวรล้ำเลิศ
ผู้ประสานงานวิจัย นางปรีดา คงแป้น
ทีมบรรณาธิการ
ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ , ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร , นางสาวมณฑลี เนื้อทอง , นางสาวจิรวรรณ ชูชำนาญ
จัดพิมพ์โดย 
สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ(สปพส.) และโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสหภาพยุโรป (EU)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ