คนชายขอบจัดการตนเอง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- สรุปเชิงบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พลังชี้ขาดการแก้ปัญหาที่ดินคนลาเลียง
- แปรวิกฤตเป็นงานพัฒนาที่ท่าสัก
- เส้นทางสู่ความมั่นคงของชาวเลราไวย์
- จากคนเฝ้าเหมือง สู่บ้านมั่นคงที่กิ่งแก้ว ซ. 2
-ที่มั่นสุดท้ายของอุรักลาโว้ยโต๊ะบาหลิว
- การใช้บันทึกความร่วมมือในการเข้าถึงสิทธิความเป็นคนไทยของคนไทยพลัดถิ่น

ที่ปรึกษา นางปรีดา คงแป้น , นายภควินท์ แสงคง , นายไมตรี จงไกรจักร์
ผู้เรียบเรียง นายสุวัฒน์ คงแป้น  
กองบรรณาธิการ นายโชคดี สมพรหม , นายสนชัย ฤทธิชัย , นายชาญวิทย์ สายวัน , นางสาววรรธิดา เมืองแก้ว , นางสาวสุภาภรณ์ จรูญรัตติกุล , นางสาวจิรวรรณ ชูชานาญ
ปีที่พิมพ์ เมษายน 2562  จานวน 1,000 เล่ม
ผลิตโดย มูลนิธิชุมชนไท
สนับสนุนการผลิต Empowering Communities Threatened with Displacement in Thailand
The United Nations Democracy Fund “UNDEF”