รศ.ดร.หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

ผู้ยืนหยัดความเป็นธรรมทุกสมัย

เพื่อคนจนเมือง ชนบท กันดาลไกล

มานุษยวิทยาสังคมไทยประจักษ์จริง

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS