งานเปิดตัวหนังสือพังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้

คลิก กำหนดการภายในงาน

ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ
“พังงา...ตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งในระดับฐานราก” 
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี


 

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS