สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างดมเดล"

  

กระบวนการรับมือภัยพิบัติ โดยพลังชุมชน "คูสว่างโมเดล พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก"

เรื่องราวกระบวนการจัดการภัยพิบัติด้วยพลังชุมชนและเครือข่ายที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจ และสรุปบทเรียนของสมาชิกชุมชนผู้ประสบภัยนำ้ท่วมซ้ำซากและผสมผสานกับประสบการณ์ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มี ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติการเบื้องต้นที่ต้องยังมีการพัฒนาต่อเนื่อง

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- Air Asia
- ศูนย์อาสาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
- มูลนิธิชุมชนไท