พังงาแห่งความสุข

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 สู่เส้นทาง...พังงาแห่งความสุข
- บทที่ 2 พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้
- บทที่ 3 “นำร่วม” กระบวนการสร้างพังงาแห่งความสุข
- บทที่ 4 พังงา...หลากหลายความสุขที่คุณสัมผัสได้

ดำเนินการโดย 
โครงการผู้นำแห่งอนาคต , คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดทำโดย
โครงการผู้นำแห่งอนาคต , คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาตร์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2561 จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม ISBN 978-616-8139-64-6

สงวนลิขสิทธิ์
โครงการผู้นำแห่งอนาคต , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี , ดร. อดิศร จันทรสุข , อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ , ผศ.ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ , บรรณาธิการ
ไมตรี จงไกรจักร , ปัณฑิตา จันทร์อร่าม

จัดทำเนื้อหา ออกแบบ และควบคุมการผลิต
บริษัท คิดค้นคว้า จำกัด 57/357 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2270-1350
e-mail: kidkonkwa@gmail.com