ส่งเสริมการเข้าถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

สนับสนุนชุมชนป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 มิ.ย.2566 มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ สภาองค์กรชุมชนตำบลช้างซ้าย จับมือลงพื้นที่สนับสนุนชุมชนป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต วางเป้าดำเนินการครอบคลุมทั้งตำบลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

โดยในการลงพื้นที่สนับสนุนดังกล่าว มีนายวิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชุมชนไท ได้ร่วมกันทบทวนและพัฒนาข้อมูลด้านผู้ปัญหาในที่อยู่อาศัย และผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน รวมถึงผู้มีรายได้ต่ำในพื้นที่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยมีข้อมรูปที่สำคัญดังนี้

 1. นำเสนอโครงการบ้านมั่นคงชนบท โดยมีผู้ที่จะได้ประโยชน์ จำนวน 178 ครัวเรือน
 2. ขยายขอบเขตการดำเนินการไปอีก 11 หมู่บ้าน โดยระยะแรกให้เป็นไปในลักษณะเตรียมความพร้อมให้กับทุกหมู่บ้าน
 3. พัฒนาให้บ้านป่าสักเป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท

ทั้งนี้ ได้สรุปร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล โดยมีการทำแผนงานร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานในระดับจังหวัด อย่างน้อยใน 5 เรื่อง คือ

 1. การส่งเสริมการทำเกษตรชีวะภาพ
 2. การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 3. การรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน
 4. การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิที่ดิน
 5. การส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและวิถีชีวิต

ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านป่าสัก จะประชุมชี้แจงผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ทำความร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาข้อมูลให้ครอบคลุมระดับตำบล และนำเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป

องค์กรภาคี :

 • มูลนิธิชุมชนไท
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 • สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช