แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้
พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

ในวันที่ 9-12 ม.ย.2566 แกนนำเครือข่ายเมืองอุบลราชธานี ภายใต้ทีมทำงานมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ข้ามเครือข่ายครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในเมือง ณ จ.นราธิวาส โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่เขตเมืองในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและร่วมกันออกแบบวางแผนการขับเคลื่อนการทำงานของ “เครือข่ายสุขภาวะ” เพื่อพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุบลราชธานี ในดำเนินการเรื่องการสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ต่อไป