เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สปสช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

30 พ.ค.2566 มูลนิธิชุมชนไทและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในเมือง โดยจะจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือในการร่วมจัดกิจกรรมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

องค์กรภาคี :

  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ