บันทึกความร่วมมือ

 

 

 

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา
ระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่/ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางจังหวัดพังงา กับ หน่วยงานภาคีดการทำงาน (22 มี.ค. 2566)

 

การสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์ศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-ประเทศไทย (RECOFTC-Thailand) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิชุมชนไท และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (7 ก.ค. 2566)

 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มูลนิธิชุมชนไท (25 พ.ค. 2565)

 

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบจัดการสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวทางเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ให้มีความเข้มแข็งจัดการสาธารณะภัยได้อย่างยั่งยืน

ระหว่างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กับ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (1 ก.พ. 2564)

 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ "ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์"

ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล (28 พ.ย. 2563)

 

บันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบนำร่องในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิชุมชนไท ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ชุมชนสระต้นโพธิ์ ชุมชนชาวเลเกาะเหลา ชุมชนชาวเลโต๊ะบาหลิว (6 พ.ย. 2563)

 

บันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนมะลิแก้ว จังหวัดภูเก็ต

ระหว่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ชุมชนมะลิแก้ว เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๓ (ภูเก็ต) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิชุมชนไท (1 ก.ค. 2562)

 

บันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน จังหวัดภูเก็ต

ระหว่าง เทศบาลตำบลวิชิต ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๓ (ภูเก็ต) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิชุมชนไท (1 ก.ค. 2562)