พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจังหวัดพังงา

บันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา

ระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่/ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางจังหวัดพังงา กับ หน่วยงานภาคีดการทำงาน (22 มี.ค. 2566)