การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่ภาคประชาชน

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มูลนิธิชุมชนไท (25 พ.ค. 2565)